DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)

Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego
 
1.    Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (przez lekką torbę rozumiemy torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów).
 
2.    Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupyz tworzywa sztucznego (przez bardzo lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem).
 
PODSTAWA PRAWNA

 • - O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi– ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 150)
 • - O zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw -ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. (Dz.U. z 2019r., poz. 51)

 
STAWKA OPŁATY RECYKLINGOWEJ
 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej.doc

TERMINY PŁATNOŚC I 

Opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej, do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wpłat z tytułu opłaty recyklingowej należy dokonywać na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

W tytule przelewu należy wpisać: numer identyfikacyjny REGON, Opłata Recyklingowa za rok …
 
ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Zgodnie z Art.  40a. ust. 2.  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (przez bardzo lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem).
 
STOSOWANIE PRZEPISÓW O ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Nie istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań dla właściwych organów.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI OPŁATY RECYKLINGOWEJ
 
Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji wpłat opłat recyklingowych udzielane są pod numerami telefonów:

42 663-35-26 p. Joanna Nowak - Siewiera
42 663-35-28 p. Joanna Jakiel
42 663-35-37 p. Magdalena Przychodni
42 663-35-29 p. Joanna Wódz - Olizorowicz

DODATKOWE INFORMACJE

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy: Biznes.gov.pl
 


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:
Tożsamość i dane Administratora: Administratorami danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w zależności od sprawy są:

1. Marszałek Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 01
Fax: (42) 663 30 02
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zarząd Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 26
Fax: (42) 663 30 02
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Pan Zbigniew Kręcisz

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Inspektor Ochrony Danych,
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cele przetwarzania i podstawa przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających
z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych
na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

Państwa prawa:
Macie Państwo prawo zażądać od administratora danych:

 • - dostępu do swoich danych osobowych;
 • - sprostowania swoich danych osobowych;
 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się ono w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • - ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO
 • - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.


Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, być obowiązkowe lub dobrowolne. Szczegółowych informacji będą udzielać Państwu  odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zadania, w związku z którym przetwarzają Państwa dane osobowe.
 Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl