Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kamil Karasiński

Kamil Karasiński

W dniu 9 marca br. Gmina Inowłódz otrzymała wsparcie na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 000 000,00 zł w miejscowości Spała powstanie nowe targowisko, na którym odbywać się będzie handel w warunkach o wysokim standardzie. Targowisko zostanie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska oraz urządzenia sanitarnohigieniczne. Zapewnione zostaną również miejsca parkingowe, a minimum 30% stanowisk handlowych będzie przeznaczonych pod sprzedaż bezpośrednią przez rolników.

W tym samym dniu Beneficjentem pomocy została również Pani Emilia Plucińska, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu w kwocie 100 000,00 zł rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej - otworzy sklep ze sprzętem komputerowym, AGD i RTV. Firma będzie funkcjonować na terenie Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi".

Swoje umowy Beneficjenci odebrali z rąk Pana Andrzeja Górczyńskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

W dniu 4 marca br. podpisano następną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą wręczył przedsiębiorcy Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

W wyniku zawartej umowy Beneficjentem środków UE została Pani Paulina Kosiorowska – Gorządek prowadząca działalność gospodarczą pn. KLIMPOWER. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu doposażenia firmy w ulepszone technologicznie urządzenia do prowadzenia procesów renowacji i naprawy sprężarek oraz ich akcesoriów z przeznaczeniem na sprzedaż klientom indywidualnym oraz firmom.

Rozwijana działalność gospodarcza prowadzona będzie na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz podniesienia jakości świadczonych usług na rynku lokalnym.

Otrzymana kwota pomocy wynosi: 25 000,00 złotych.

50 milionów złotych trafi do gmin województwa łódzkiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni, sieci kanalizacyjne i wodne.

Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Łódzkiego pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie skierowana, m.in. na budowę i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę zbiorowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz punktów poboru wody na terenach wiejskich województwa łódzkiego.

O szczegółach poinformowali dziś (wtorek 3 marca) podczas konferencji prasowej: Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego, Halina Rosiak i Dorota Więckowska - radne sejmiku województwa łódzkiego, Krzysztof Skowroński, wójt gminy Zduny, Krzysztof Andrzejewski, wójt gminy Goszczanów, a także Edyta Michalska, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w urzędzie marszałkowskim oraz Małgorzata Sibińska, zastępca dyrektora Departamentu PROW.

- Zarząd województwa łódzkiego i radni sejmiku województwa łódzkiego sprawnie rozwiązują problemy mieszkańców - powiedział podczas konferencji Andrzej Górczyński. - Projekty przyczynią się do poprawy stanu infrastruktury wodno-ściekowej w województwie, a tym samym do polepszenia standardu życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Pieniądze otrzymają autorzy 42 projektów, którzy zostali zaproszeni na wydarzenie. Każdy z samorządów mógł otrzymać do 2 mln zł dofinansowania.

- Goszczanów jest gminą typowo rolniczą, takie wsparcie jest nam bardzo potrzebne - mówił wójt Krzysztof Andrzejewski. - W ramach pozyskanego wsparcia wybudowanych zostanie 180 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami. Wartość inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Pozyskane dofinansowanie wynosi 63 procent.

Gminy mają trzy lata, od chwili podpisania umowy, na zrealizowanie zadania. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 86 wniosków o przyznaniu pomocy, na łączną kwotę 100 443 530 zł.
Do rozdysponowania w kolejnym naborze pozostało 19,8 mln zł.

W dniu 2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednym z Beneficjentów jest Pani Paulina Olejnik-Janas, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu w kwocie 70 000 zł otworzy pracownię rękodzieła artystycznego. W ramach podejmowanej działalności planuje sprzedawać unikatowe, niepowtarzalne rzeczy zgodne z wymaganiami klienta dostosowane do różnych okazji m.in. kartki okolicznościowe, zaproszenia, winietki, kubki, koszulki, itp. oraz prowadzić zajęcia artystyczno-rękodzielnicze np. w szkołach.

Wśród dzisiejszych Beneficjentów znalazła się również Pani Marlena Polak podejmująca działalność gospodarczą w zakresie usług załadunku, rozładunku i przeładunku towarów. Otrzymana pomoc w wysokości 70 000 zł zostanie przeznaczona na zakup wózka widłowego.

Obie z ww. firm funkcjonować będą na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”, a przedmiotowe operacje przyczynią się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Pan Jacek Wolniewski w ramach otrzymanego wsparcia otworzy zakład mechaniki pojazdowej specjalizujący się w naprawie i regeneracji rozruszników samochodowych. Kwota pomocy w wysokości 100 000 zł  zostanie w całości przeznaczona na zakup specjalistycznych maszyn. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości z terenu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Niezwykle ciekawą inwestycję realizują Ojcowie Franciszkanie. Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w ramach podpisanej umowy dokona aranżacji wnętrza krypt pod kościołem klasztornym w Miedniewicach. Zgodnie ze sztuką konserwatorską i zasadami kreowania wnętrz muzealnych zostaną wyeksponowane historyczne pochówki i zasoby z zakresu sztuki sakralnej, militarnej i regionalnej. Dzięki realizacji operacji Sanktuarium uzyska nową funkcje – lokalnego muzeum ukazującego bogatą historię tego regionu. Projekt realizowany jest na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”, a kwota wparcia ze środków UE wyniesie 300 000 zł.

Wszystkim naszym Beneficjentom życzymy powodzenia w realizacji projektów.

Strona 1 z 30

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl