Menu

Rok Moniuszki

INICJATYWA OBCHODÓW:
20 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, ponieważ tego roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej".
W uchwale podkreślono także, że Moniuszko, to „wybitny kompozytor, dyrygent, organista, pedagog, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie, twórca polskiej opery narodowej". Przypomniano również, że „Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków".
Do najsłynniejszych dzieł Stanisława Moniuszki możemy zaliczyć takie opery jak Halka, czy Straszny dwór, które znajdują się w repertuarze Teatru Wielkiego w Łodzi.    
Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą. Autorem około 268 pieśni, operetek, baletów i oper.
Uchwała RP - pobierz.
    
STRUKTURA ZARZĄDZANIA ROKIEM MONIUSZKI
Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Waldemar Dąbrowski
Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2017 r. ustanowiono i określono zadania Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji obchodów 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Link do zarządzenia z dnia 31.10.2017 r. i do zarządzenia zmieniającego z dnia 15.12.2017 r.
Zespół programowy pobierz.
Koordynatorzy regionalnipobierz.

DZIAŁANIA NA POZIOMIE CENTRALNYM
Jak czytamy na stronie Opery Narodowej „planowane inicjatywy to m.in.: wystawianie mniej i bardziej znanych oper kompozytora (m.in. w Operze Krakowskiej, Opera Nova w Bydgoszczy, Operze Śląskiej w Bytomiu, Operze Wrocławskiej, Teatrze Wielkim w Łodzi, Poznaniu, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, a także w Theater an der Wien), festiwal muzyki sakralnej, recitale pieśni, uroczystości plenerowe (chociażby święta ulicy Moniuszki), liczne koncerty i wiele innych wydarzeń, promujących twórczość kompozytora nie tylko na polską skalę”.
Portfolio zainicjowanych, planowanych i cyklicznych projektów na obchody 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (stan na styczeń 2018) - pobierz.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne opracowało priorytety dotyczące działań związanych z obchodami Roku St. Moniuszki, dokument z dn. 15.02.2018 – pobierz.

DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONALNYM
Koordynatorem regionalnym do spraw organizacji obchodów jest p. Dorota Wodnicka – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ. W ramach działań organizacyjnych powołany zostanie Regionalny komitet obchodów przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Wśród członków komitetu znajdą się m.in. przedstawiciele uczelni muzycznej, szkoły muzycznej, orkiestry, filharmonii, kuratora oświaty, ośrodka doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domu kultury, lokalnego chóru, teatru muzycznego, opery, samorządu stolicy regionu.
W ramach wydarzeń w regionie planuje się:
•    organizację wydarzeń związanych z popularyzacją osoby i dzieł S. Moniuszki w instytucjach kultury SWŁ, m.in.: koncerty, wystawy, konkursy skierowane do różnych grup odbiorców (np. seniorzy, dzieci i młodzież, itp.),
•    włączenie w obchody już istniejących wydarzeń/festiwali (np. koncerty moniuszkowskie w regionie w ramach Festiwalu Kolory Polski – Filharmonia Łódzka, czy Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+ - ŁDK),
•    opracowanie programu operowej edukacji muzycznej dla szkół (np. we współpracy z Teatrem Wielkim),
•    konferencje, spotkania dla nauczycieli (organizowane przez jednostki oświatowe SWŁ),
•    organizację wydarzeń związanych z Rokiem Moniuszki przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe z regionu, które pozyskają na ten cel środki w ramach konkursów organizowanych przez Województwo Łódzkie oraz ŁDK,
•    wydarzenia realizowane przez Miasto Łódź oraz instytucje miejskie, które włączą się w wojewódzkie obchody (5 maja – święto Moniuszki/parku Moniuszki w Łodzi).

INFORMACJA na Zarząd Województwa Łódzkiego z dnia 02.10.2018 r. w sprawie przygotowania do obchodów Roku Moniuszki 2019 w województwie łódzkim - pobierz.

POWOŁANIE REGIONALNEGO KOMITETU OBCHODÓW ROKU MONIUSZKI 2019 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
W dniu 14 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Regionalny Komitet Obchodów Roku Moniuszki 2019 w województwie łódzkim, który zajmie się m.in. inicjowaniem, wspieraniem i nadzorowaniem działań związanych z obchodami Roku Moniuszki w województwie łódzkim.
Członkowie komitetu – pobierz.

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
Na poziomie centralnym

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowy program Moniuszko 2019 – Promesa. Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty.
Ideą przewodnią programu „Moniuszko 2019 – Promesa” jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.
Wnioski do programu „Moniuszko 2019 – Promesa” mogą składać samorządowe instytucje kultury
(z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne
i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Program obsługiwany jest przez Instytut Muzyki i Tańca.
Do programu można składać wnioski na następujące rodzaje zadań:
1.    Zadania artystyczne, w których muzyka Stanisława Moniuszki stanowi wiodący lub inspirujący element koncepcji programowej i umiejscowiona jest w kontekście najwybitniejszych dzieł światowych i polskich;
2.    Zadania o profilu edukacyjnym, popularyzatorskim i naukowym poświęconych postaci i twórczości Stanisława Moniuszki przedstawiane w kontekście muzyki, kultury i historii XIX,
3.    Kompleksowe zadania multidyscyplinarne łączące wybrane elementy spośród zadań artystycznych, edukacyjnych, popularyzatorskich i naukowych.
Termin naboru wniosków upłynął 15 października 2018 roku. NABÓR ZAKOŃCZONY.
Szczegóły dot. Programu są dostępne na stronie MKiDN - sprawdź.

Zakończono nabór do Programu MKiDN "Muzyczny Ślad", w ramach którego przewidziano pulę środków na zadania poświęcone Stanisławowi Moniuszce w Roku Moniuszki, ogłoszonym przez Parlament RP.
Zadania przewidziane do dofinansowania w Programie:

1.            Nagrania audio dzieł Stanisława Moniuszki lub poświęconych jego twórczości.

2.            Nagrania audio - video dzieł Stanisława Moniuszki lub poświęconych jego twórczości scenicznej.

3.            Publikacje nutowe dzieł Stanisława Moniuszki lub ich opracowań i aranżacji.

4.            Publikacje książkowe poświęcone Stanisławowi Moniuszce, zarówno badawcze, jak i popularyzatorskie.

Wnioski można było składać w terminie do 30 listopada 2018 roku. Szczegóły dot. Programu są dostępne na stronie MKiDN - sprawdź.


Na poziomie regionalnym

Proponowane narzędzia wsparcia wydarzeń i środowiska muzycznego:
1.    Ogłoszenie przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych na realizację wydarzeń, działań edukacyjnych i wydawniczych związanych z Rokiem Moniuszki (konkurs realizowany przez Departamentu Kultury i Edukacji).
2.    Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury dedykowane animatorom kultury oraz edukatorom związanych z popularyzacją muzyki (realizowane przez Departament Kultury i Edukacji).
3.    Konkurs dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego skierowany do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego, dotyczący realizacji zadań związanych z wojewódzkimi obchodami Roku Moniuszkowskiego, promujących i popularyzujących twórczość, jak i sylwetkę kompozytora (realizowany przez ŁDK w ramach przyznanej dotacji celowej).

REWITALIZACJA PARKU IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI

Park im. S. Moniuszki zostanie kompleksowo zmodernizowany, a jego obecna powierzchnia zostanie powiększona o wolny teren powstały po wyburzeniu sąsiedniej kamienicy. Z uwagi na historyczny charakter parku i wymogi planu miejscowego, kompozycję układu komunikacyjnego skonstruowano w oparciu o istniejący układ kompozycyjny i dominującą funkcję komunikacyjną (komunikacja piesza). Zapewniono maksymalne ograniczenie kolizji projektowanych elementów zagospodarowania z istniejącym drzewostanem. Inwestycja ta zakłada budowę m.in.: alejek parkowych, placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych wyposażonego w następując elementy: zjeżdżalnia, zestaw sprawnościowy do balansowania, zestaw sprawnościowy dla dzieci starszych, huśtawka typu bocianie gniazdo, trampolina, bujak. A także fontanny posadzkowej, montaż urządzenia muzycznego typu dzwony w obrębie placu z fontanną - urządzenie zabawowe, montaż elementów wyposażenia parku takich jak.: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stoły do gier, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni (nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin) oraz wykonanie systemu nawadniającego zieleń. Projekt zakłada posadzenie 130 sztuk drzew o wysokości od 7 do 9 m i obwodzie pnia od 30 do 45 cm (w zależności od gatunku). Projektowane gatunki to m.in.: klon pospolity, grab pospolity, grab pospolity 'Fastigiata', głóg dwuszyjkowy, jesion wyniosły, glediczia trójcierniowa 'Sunburst',  tulipanowiec amerykański,  czeremcha zwyczajna, wiśnia piłkowana 'Kanzan', grusza drobnoowockowa, grusza wierzbolistna, dąb błotny, lipa drobnolistna 'Greenspire', lipa szerokolistna. Zostanie posadzonych 11533 sztuk bylin, 24163 sztuk krzewów 321 sztuk traw ozdobnych 636 sztuk krzewów iglastych 44653 sztuk roślin jednorocznych.
Okres realizacji Inwestycji 2018-2019r. W październiku bieżącego roku powinny rozpocząć się roboty budowlane, nie mniej data fizycznego rozpoczęcia budowy uzależniona jest od uzyskania prawomocnej Decyzji Pozwolenia na budowę.
Inwestor - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich.
Autorami są projektanci: mgr inż. arch. Tomasz Wąs i mgr inż. arch. kraj. Dominika Andrzejewska - Wąs
Generalny Wykonawca: G&P Invest

WIZUALIZACJE ZMIAN


Szczegółowe informacje nt. rewitalizacji parku znajdują się pod linkiem.


HARMONOGRAM PLANOWANYCH WYDARZEŃ W ROKU MONIUSZKI - pobierz.
Zgłoś wydarzenie lub aktualizację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osobami do kontaktu w sprawie obchodów Roku Stanisława Moniuszki w województwie łódzkim są:
- p. Aleksandra Siekacz-Łataś, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 291 98 25,
- p. Barbara Fronczkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 291 97 18.

Klauzula informacyjna - pobierz

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl