Projekt TU JEST KINO!

O projekcie
Projekt  pn. „TU JEST KINO!” - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim był realizowany przez Województwo Łódzkie w ramach Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Termin realizacji to 2.06.2014 – 30.06.2015.

Cele i adresaci
Celem projektu pn. „TU JEST KINO!” – promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim było wsparcie kin lokalnych i studyjnych działających na terenie województwa łódzkiego, budowa ich pozytywnego wizerunku, promocja dorobku związanego z kulturą filmową Łodzi i regionu, a także wzrost poziomu wiedzy o filmowych tradycjach wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Ideą projektu było zaprezentowanie kulturotwórczego i społecznego potencjału kina lokalnego – jako instytucji kultury prowadzonej przez ludzi z pasją, miejsca spotkań animatorów kultury, ludzi kina i kinomanów, miejsca, z którym wiążą się emocje mieszkańców i które zarówno w przeszłości – jak i dziś w epoce rozwoju komercyjnych kin sieciowych i multipleksów, może być atrakcyjne dla lokalnej społeczności.

Adresatami projektu byli mieszkańcy województwa łódzkiego (w szczególności tych miejscowości gdzie znajdują się i funkcjonują kina lokalne), kina lokalne Regionalnej Sieci Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze filmu, mieszkańcy innych regionów kraju, podmioty związane z sektorem kinematografii.

Zadania
W ramach projektu zrealizowano m.in.: produkcję filmu dokumentującego historię kin lokalnych w województwie łódzkim, emisję artykułów prasowych poświęconych kinom lokalnym, zbudowano także wortal internetowy prezentujący kina lokalne w województwie łódzkim www.tujestkino.lodzkie.pl. Ponadto, zrealizowano Forum regionalne – otwierające projekt, skierowane do kin studyjnych i lokalnych w województwie łódzkim (21 listopada 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie) oraz ogólnopolską konferencję pn. „TU JEST KINO!” – edukacja filmowa a kina lokalne, która odbyła się w Łodzi w dn. 14-15 maja 2015 r. 

Patronaty
Patronat honorowy nad projektem sprawował Marszałek Województwa Łódzkiego. Projekt uzyskał także patronaty: Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, Filmoteki Narodowej, Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

Partnerzy strategiczni projektu to: Uniwersytet Łódzki i Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Archiwa Społeczne (Fundacji Ośrodka KARTA), Muzeum Kinematografii w Łodzi, Regionalna Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego oraz Łódzki Dom Kultury. Współorganizatorem Forum regionalnego było Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.
 
Patronami medialnymi przedsięwzięcia byli: TVP Łódź, Radio Łódź, Dziennik Łódzki, Kalejdoskop Magazyn Kulturalny Województwa Łódzkiego, portale: Regionkultury.pl oraz Kalejdoskop kulturalny Reymont.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.tujestkino.lodzkie.pl 
Pobierz prezentację
 
Kontakt:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
tel. +48 42 291 98 20 / fax + 48 42 291 98 22