Badania sektora w łódzkim

Wybrane badania dotyczące obszaru kultury w województwie łódzkim (od 2011 r.):

Dziedzictwo kulturowe regionu, tożsamość regionalna: 

 1. „Diagnoza do programu rozwoju kultury województwa łódzkiego”, oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2011 www.lodzkie.pl
 2. „Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast”, oprac. Katarzyna Wojnar, EUROREG, UW, Antoni Burzyński, Fundacja IN Situ, Warszawa 2011  www.obserwatoriumkultury.pl
 3. „Zasoby dziedzictwa kulturowego” [w:]  „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015. Czas mija – pomniki pozostają”, oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2012 
 4. „Strategiczna analiza marketingowa województwa łódzkiego”, oprac. Synergia Sp. z o.o. - ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. - BNA Sp. z o.o. w ramach projektu „Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016”, na zlec. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Lublin 2012;
 5. „Zespoły ludowe. Raport z badań”, Fundacja Ważka, Wrocław 2015, http://nck.pl/baza-badan/318006-zespoly-ludowe-raport-z-badan/
 6. „Diagnoza potrzeb rozwojowych i ochronnych dziedzictwa kulturowego” [w:] „Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019”, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2016 http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/program-opieki-nad-zabytkami
 7. „Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie łódzkim. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)", Narodowy Instytut Dziedzictwa, opracowanie wykonane zostało w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014−2017: https://www.nid.pl/

Uczestnictwo w kulturze i dostępność instytucji kultury:

 1. „Preferencje kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego”, oprac. Biuro Badań Społecznych „Question Mark”, Łódź 2011
 2. „Stan czytelnictwa w województwie łódzkim”, oprac. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łódź 2011
 3. „Powiązania Łodzi w świetle dojazdów do placówek kultury”, oprac. Iwona Pielesiak, Bartosz Bartosiewicz, badanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”; Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 4. „Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie. Raport z badań”, pod red. Ewy Rokickiej, Łódź 2013
 5. „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej. Raport z projektu badawczego”, Związek Miast Polskich, Poznań 2015 http://nck.pl/baza-badan/318005-oddzialywanie-festiwali-na-polskie-miasta-studium-kompetencji-kadr-sektora-kultury-oraz-synergii-miedzysektorowej/
 6. „Kultura w województwie łódzkim. Stan i uwarunkowania rozwoju" oprac. Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  Łódź 2018

Profesjonalizacja sektora kultury:

 1. „Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury”, kierownik projektu: dr hab. Ewa Rokicka, prof. UŁ, projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach Obserwatorium Kultury 2013, Łódź 2013 www.obserwatorium.uni.lodz.pl
 2. „Sektorowe badania teatru łódzkiego w latach 2007–2012 prowadzone w oparciu o analizę danych zastanych. Raport z badań”, oprac. Fundacja Ruch Animatorski — Gatunki Mieszane, Łódź 2013 http://www.rot-lodzkie.pl
 3. „Digitalizacja w kulturze. Łódzkie 2013. Raport”, oprac. Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  Łódź 2013
 4. „Zniżki w instytucjach kultury. Łódzkie 2013. Raport”, oprac. Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2013
 5. „Idea longlife learning a sektor kultury województwa łódzkiego – badanie podnoszenia kompetencji kadr kultury. Raport z badań.” oprac. ŁDK, Łódź 2014. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. www.ldk.lodz.pl
 6. „Wpływ zmiany formuły działania Łódzkiego Domu Kultury na partycypację w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego”, oprac. ŁDK, Łódź 2015. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.ldk.lodz.pl/
 7. „Edukacja w polskim teatrze: Badanie ilościowe”, Fundacja Rokoko, Łódź 2015, http://rokoko.org.pl/edukacja_w_teatrze_statystyka/
 8. „Kondycja sztuk wizualnych. Percepcja i społeczny obieg sztuki współczesnej w Polsce”, oprac. Biuro Badań Społecznych „Question Mark”, Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódź 2015 http://questionmark.pl/projekty
 9. „Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce”, oprac. Anna Gromada, Dorka Budacz, Juta Kawalerowicz, Anna Walewska, Projekt finansowany ze środków: Katarzyna Kozyra Foundation, MKiDN, 2015
 10. „Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r. ż. z terenu woj. łódzkiego”, oprac. Biuro Badań Społecznych "Question Mark" na zlec. ŁDK, Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódź 2016
 11. „Kadry techniczne w sektorze kultury w województwie łódzkim 2017", oprac. Departament Kulury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2017
 12. „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego", oprac. Departamnet Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2017

Przemysły kultury i przemysły kreatywne:

 1. „Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi”, red. Violetta Krawczyk-Wasilewska, Monika Kucner, Emilia Zimnica-Kuzioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 2. Patrycja Pożycka, „Łódź – miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski”,konsultacja merytoryczna i współredakcja: dr Zbigniew Przygodzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012
 3. „Media o kulturze. Łódzkie 2013. Raport”, oprac. Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2013
 4. Branża modowa – znaczenie gospodarcze, analiza czynników sukcesu i dalszych możliwości rozwoju" - raport z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Question Mark Biuro Badań Społecznych na zlecenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź 2017
 5. „Zaprojektowane w Polsce. Analiza potencjału ekonomicznego rynku polskiego rynku wzornictwa. Raport z badań", badanie na zlec. Łódź Design Festival, Łódź 2017
 6. „Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych", Ewa Bogacz-Wojtanowska: kierownik naukowy projektu, Kraków 2017 

Organizacje pozarządowe:

 1. „NGO w Łódzkiem” (opracowania okresowo aktualizowane na podstawie danych Stow. Klon/Jawor oraz na podst. danych uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości), oprac. Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2012;  www.ngo.lodzkie.pl
 2. Współpraca instytucji kultury z NGO z województwem łódzkim: dobre praktyki i rekomendacje, oprac. Fundacja Rokoko, Łódź 2013 www.rokoko.org.pl
 3. „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016


Zachęcamy do korzystania z materiałów dostępnych na stronie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego: http://www.rot-lodzkie.pl/, a także do śledzenia bieżących informacji o badaniach prowadzonych przez Łódzki Dom Kultury: ldk.lodz.pl
Aktualne informacje o badaniach w sektorze kultury dostępne są także na stronie Narodowego Centrum Kultury.