logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920.

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

- organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienie z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizował będzie projekt.

UPRAWNIENI PARTNERZY

Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego;
 2. państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 3. archiwa państwowe;
 4. kościoły i związki wyznaniowe;
 5. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 6. uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.);
 7. państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
 8. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 9. organizacje pozarządowe;
 10. spółdzielnie mieszkaniowe;
 11. publiczne i niepubliczne szkoły;
 12. spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r.

Termin składania wniosków: do 15 lipca 2020 roku do godziny 15.59

Szczegółowe informacje: https://niepodlegla.gov.pl/

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl