logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

ul. Kilińskiego 45

 90-257 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2023 r. w oparciu
o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

 I.    Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1)    złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,

2)    wykształcenie wyższe magisterskie,

3)    1 rok stażu pracy na stanowiskach kierowniczych lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,

4)    złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.08.2023 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II.    Dokumenty składane przez kandydata:

1)    list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

2)    kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

3)    program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

5)    kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),

6)    oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

 

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

 

III.    Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1)    posiadanie wykształcenia w jednej z wymienionych dziedzin: nauk humanistycznych, nauk społecznych, sztuki,

2)    znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),

3)    znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,

4)    wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych – doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z UE będzie dodatkowym atutem.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV.   Zadania realizowane przez Dyrektora:

1)     organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,

2)     ustalanie kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów,

3)     ustalenie struktury organizacyjnej,

4)     prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,

5)     wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

6)     dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

7)     wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego,

8)     rozpatrywanie skarg i wniosków.

V.    Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
25 sierpnia 2020 r.
W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI.    Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 8 września 2020 r.

 

VII.    Informacje dodatkowe:

1)    Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Urzędu,

2)    Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

3)    Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/pwu/nabor-na-stanowiska-kierownicze-w-jednostkach-podleglych lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.,

4)    Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

5)    Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu,

6)    Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania,

7)    Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl