logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Plac Wolności 14

 91-415 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. na okres 3 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

 I.    Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1)    złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,

2)    wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin wymienionych w pkt. III. 1),

3)    3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

4)    złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres 3 lat (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II.    Dokumenty składane przez kandydata:

1)    list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

2)    kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

3)    program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

5)    kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),

6)    oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

 

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

 

III.    Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1)    wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, bądź studia o kierunku artystycznym, historycznym, z zakresu zarządzania, zarządzania kulturą, pedagogicznym, konserwatorskim i konserwacji dzieł sztuki bądź pokrewne,

2)    znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),

3)    posiadanie stopnia doktora,

4)    doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,

5)    znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV.   Zadania realizowane przez Dyrektora:

1)     ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2)     ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

3)     przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

4)     wydawanie zarządzeń,

5)     racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
i materialnymi Muzeum,

6)     wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,

7)     tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

V.    Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
21 sierpnia 2020 r.
W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI.    Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 16.10.2020 r.

 

VII.    Informacje dodatkowe:

1)    Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Urzędu;

2)    Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

3)    Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/pwu/nabor-na-stanowiska-kierownicze-w-jednostkach-podleglych lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;

4)    Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;

5)    Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu;

6)    Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;

7)    Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl