logo

Menu

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Plac Wolności 14
91-415 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2025 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r., poz. 115, poz. 730).
 
 I.    Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
 1. złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
 4. złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.12.2025 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
II.    Dokumenty składane przez kandydata:
 1. list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 2. kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 3. program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
 6. oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).
Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.
 
III.    Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:
 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
 2. znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
 3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób,
 4. doświadczenie w kierowaniu muzeum bądź inną instytucją kultury lub jednostką naukową,
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
 6. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.
Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV.   Zadania realizowane przez Dyrektora:
 1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
 2. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
 3. przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 4. wydawanie zarządzeń,
 5. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum,
 6. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
 7. tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
V.    Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 20.08.2019 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI.    Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 04.10.2019 r.
 
VII.    Informacje dodatkowe:
 1. Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Urzędu;
 2. Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 3. Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
 4. Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
 5. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz o rozstrzygnięciu konkursu;
 6. Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
 7. Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.
Biuro podawcze Urzędu (Al. Piłsudskiego 8) jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl