logo

Menu

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1182/19 z dnia 22 sierpnia 2019 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
 
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730).
 
  I.    Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
1)    złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
2)    wykształcenie wyższe magisterskie,
3)    2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
4)    złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.12.2022 r.(załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 
II.    Dokumenty składane przez kandydata:
1)    list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2)    kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
3)    program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
5)    kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6)    oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).
 
Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.
 
III.    Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:
 
1)    studia o kierunku ekonomicznym, prawnym bądź z zakresu zarządzania, zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, bądź pokrewne,
2)    znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
3)    doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób,
4)    doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
5)    znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.
 
Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).
 
IV.   Zadania realizowane przez Dyrektora:
1)  kierowanie działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,
2)  planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji, prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej,
3)  zapewnianie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
4)  wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
5)  zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych i socjalno-bytowych kierowanej instytucji kultury,
6)  wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
7)  zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem instytucji, ustalanie zasad polityki personalnej oraz dysponowanie funduszem płac,
8)  współpraca z organami samorządów lokalnych, organami, organizacjami
i instytucjami w zakresie realizowanych celów i zadań statutowych Łódzkiego Domu Kultury.
 
V.    Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
04.10.2019 r.
W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – NIE OTWIERAĆ”.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 
VI.    Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 08.11.2019r.
 
VII.    Informacje dodatkowe:
1)    Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Urzędu;
2)    Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3)    Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
4)    Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
5)    Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu;
6)    Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
7)    Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.
 
Biuro podawcze Urzędu (Al. Piłsudskiego 8) jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl