Wydawanie / zmiana zezwoleń udzielonych przez marszałka województwa łódzkiego na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

Opis sprawy

Wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym o zasięgu wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu (z wyłączeniem linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta na prawach powiatu – Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice – i powiatów sąsiadujących), a także poza obszar województwa łódzkiego wymaga zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego.

Wnioski o wydanie oraz zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób, rozpatrywane są w kolejności ich złożenia.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca jest wzywany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma z informacją o stwierdzonych brakach, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nie uzupełnienie wszystkich braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania zgodnie z treścią wyżej wymienionego artykułu Kpa.

Wnioski (kompletne) w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych poddawane są analizie sytuacji rynkowej.

Udzielenie lub zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wymaga, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, aby organ wydający ww. decyzje administracyjne wystąpił do starostów lub marszałków województw właściwych ze względu na planowany przebieg danej linii komunikacyjnej o dokonanie stosownego uzgodnienia w przedmiotowej sprawie.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaśnięcie cofnięcie zezwolenia następuje
w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydane czas nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019 r.

Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym mogą być wydane na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

 
Kogo dotyczy

Niniejsze informacje sporządzono dla osób ubiegających się o udzielenie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.


Wymagane dokumenty

Do wniosku o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:
kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika (potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem) – dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia lub zmianę dotyczącą oznaczenia/ siedziby/ adresu przedsiębiorcy;
rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą miejscowość początkową i końcową oraz co najmniej jedną pośrednią, rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pośpiesznych, przyśpieszonych, zwykłych), osobę zarządzającą transportem, prędkość techniczną między przystankami komunikacyjnymi (oblizanie prędkości technicznej nie jest wymagane jeśli odległość między przystankami jest mniejsza niż 3 kilometry);
schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginały lub kserokopie potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem);
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik opłat za przewóz osób w komunikacji autobusowej: zwykłej, przyśpieszonej, pośpiesznej – opracowany zgodnie z treścią przepisu art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;


Do wniosku o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:
 • kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika (potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem);
 • informację określającą grupę osób, uprawnioną do korzystania z przewozu;
 • rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą miejscowość początkową i końcową oraz co najmniej jedną pośrednią, rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pośpiesznych, przyśpieszonych, zwykłych), osobę zarządzająca transportem, prędkość techniczną między przystankami komunikacyjnymi (oblizanie prędkości technicznej nie jest wymagane jeśli odległość między przystankami jest mniejsza niż 3 kilometry);
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginały lub kserokopie potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem).

Formularze do pobrania
Formularze do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
--Pobierz tu--

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z treścią art. 35 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednakże załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia  postępowania. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia

Za wydanie zezwolenia, za zmianę zezwolenia oraz za wydanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego i regularnego specjalnego osób, pobiera się opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.


Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem ww. dokumentów.
Należną opłatę wnosi się na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi 
13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

Na potwierdzenie uiszczenia wymaganej opłaty należy dostarczyć kopię dowodu wpłaty oraz okazać do wglądu oryginał dowodu wpłaty.
 
Sposób złożenia dokumentów

adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90 – 051 Łódź

osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
Biuro Podawcze - parter


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (nazwa, adres, telefon fax, e-mail)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 12
90 – 051 Łódź
tel. (042) 6633150
fax. (042) 6633169
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby udzielające informacji:
Naczelnik Piotr Pruszyński 042 663 31 66 Piłsudskiego 12 403
Główny Specjalista Agnieszka Bartoszewska 042 663 31 69 Piłsudskiego 12 411
Inspektor Piotr Pałys 042 663 31 47 Piłsudskiego 12 410
Główny Specjalista Tomasz Pazek 042 663 31 68 Piłsudskiego 12 410

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
USTAWY:
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

AKTY WYKONAWCZE:
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w rozkładów jazdy
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.