logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

poniedziałek, 13 listopad 2017 12:11

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej (2009 - 2014)

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja (01.09.2009 – 30.09.2014)

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja to projekt systemowy realizowany przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
·         Wartość projektu: 14 984 040,15 zł.
·         Kwota dofinansowania: 14 759 279,55 zł.
Celem głównym Projektu było stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych 1500 szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła barierę w rozwoju edukacyjnym.
Projekt realizowany był od 2009 do 2014 roku tj. w pięciu podedycjach: od roku szkolnego 2009/2010 do 2013/2014. W pierwszych dwóch podedycjach Projektu corocznie wyłoniono 300 stypendystów. W dwóch kolejnych podedycjach po 400 stypendystów rocznie. W roku szkolnym 2013/2014, który stanowił piątą – ostatnią podedycję projektu stypendia przyznano 550 uczniom.
Stypendia wypłacane były w formie pieniężnej i pokrywały wydatki uczniów na cele edukacyjne. Wsparcie finansowe przyczyniło się do niwelowania barier związanych z trudną sytuacją ekonomiczną rodziny oraz w jej konsekwencji utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych. Dzięki wsparciu stypendialnemu zwiększyły się możliwości dostępu do usług edukacyjnych, a także zmniejszyły bariery przy podejmowaniu i kontynuowaniu nauki na poszczególnych poziomach kształcenia. Wsparcie stypendialne w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja pozwoliło kształtować i rozwijać zainteresowania uczniów, a dzięki niemu można było wypromować uczniów zdolnych, a także wspierać ich w rozwoju edukacyjnym. Działania podejmowane w ramach Projektu przyczyniły się do osiągania przez uczniów lepszych wyników edukacyjnych, zwiększenia ich szans na kontynuowanie edukacji oraz wzrost umiejętności i wiedzy, a w przyszłości zwiększenie prawdopodobieństwa otrzymania zatrudnienia zgodnego z preferencjami i wykształceniem.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl