piątek, 25 maja 2018

FORMY KSZTAŁCENIA

Absolwent współczesnej szkoły zawodowej powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia oraz umiejętnością oceny swoich możliwości. W związku z powyższym szkolnictwo zawodowe powinno nie tylko przygotować absolwenta poprzez zajęcia specjalizujące do pracy na dziś, ale także przekonać go do potrzeby ciągłego zdobywania nowych umiejętności. Taką możliwość w szkole dla młodzieży oraz w kształceniu dorosłych, daje zastosowanie kształcenia modułowego i dualnego.

Kształcenie Modułowe

Kształcenie na bazie programów modułowych ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów. Modułowe programy nauczania, pozwalają na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań rynku pracy ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W Polsce od ponad 15 lat rozwijana jest koncepcja kształcenia modułowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym, oparta na tzw. „modułach umiejętności zawodowych”. Programy modułowe stanowią alternatywną do tradycyjnych programów (przedmiotowych)), ofertę kształcenia/szkolenia zawodowego. Kształcenie modułowe, w którym cele i materiał nauczania są ściśle związane z realizacją zadań zawodowych, umożliwia: przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu, głównie przez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy, korelację i integrację treści kształcenia z różnych dyscyplin wiedzy oraz opanowanie umiejętności z określonego obszaru zawodowego.

Kształcenie Dualne

System dualny (inaczej dwutorowy, przemienny, równoległy) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy (bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem). W tym systemie, kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szkole do czynnego życia zawodowego. Dualny system kształcenia opiera się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w szkole zawodowej. Ze względu na ścisły związek teorii z praktyką system ten jest bardzo wysoko ceniony. Niemcy, które zapoczątkowały kształcenie zawodowe w systemie dualnym mają dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy młodych ludzi oraz gospodarkę na wysokim poziomie. Z punktu widzenia mikroekonomicznego, korzyści z wdrożenia dualnego systemu kształcenia są obopólne, zarówno dla Przedsiębiorców  jak i dla samych uczniów, a przede wszystkim jest on korzystny dla państwa, gdyż rozwiązuje bezrobocie wśród młodzieży.
Z perspektywy przedsiębiorstwa korzyści wynikająca z uczestnictwa w dualnym systemie kształcenia zawodowego, można zidentyfikować jako następujące:
1. Przedsiębiorca kształci ucznia według własnych potrzeb, wymogów i standardów. Wielu  przedsiębiorców jest zdania, że trudno jest znaleźć na rynku osoby, w pełni spełniające stawiane przez nich wymagania – kwalifikacje, doświadczenie praktyczne, cechy osobowościowe.
2. Pracodawca ma możliwość „wyboru” ucznia przyjmowanego na praktykę, co minimalizuje błędy (nietrafne decyzje) popełniane często przy standardowej rekrutacji.
3. Przedsiębiorcy postrzegają udział w kształceniu zawodowym jako długoterminową inwestycję we własnych pracowników.
4. Pozyskanie relatywnie „taniego” pracownika.
5. System umożliwia zapewnienie ciągłości zawodów – tyczy się to głównie branży rzemieślniczej, gdzie tradycje odgrywają szczególną rolę.
Z perspektywy uczniów, korzyści z uczestnictwa w dualnym systemie kształcenia zawodowego, można zidentyfikować następująco:
1. Uczeń zdobywa doświadczenie bezpośrednio u potencjalnego przyszłego pracodawcy.
 2. System umożliwia uczniom szkół zawodowych płynne przejście z okresu nauki do czynnego życia zawodowego.
 3. Oferta szkół jest silnie dopasowana do potrzeb i wymogów rynku pracy (jest to podstawowym założeniem funkcjonowania systemu dualnego), co oznacza, że większość uczniów na poziomie szkół zawodowych nie będzie podejmowała nauki w profesjach na które nie ma popytu ze strony pracodawców lub jest on bardzo niski.
4. Odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, które spełnia wymogi współczesnego rynku.
5. Uczeń ma możliwość czynnego uczestnictwa w cyklu wytwórczym przedsiębiorstwa, co stanowi dodatkową wartość dodaną z punktu widzenia odbywanego procesu edukacyjnego.
6. System umożliwia kształtowanie postaw i kompetencji, które są wysoko cenione przez ich przyszłych pracodawców. Do takich można między innymi zaliczyć: postawy przedsiębiorcze, poważanie i szacunek do wykonywanej pracy, kształtowaną lojalność wobec zakładu pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
Z perspektywy całej gospodarki, potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia dualnego systemu kształcenia, można je zidentyfikować jako:
1. Wykształcenie efektywnego system kształcenia zawodowego, który przygotowuje młodych ludzi do wykonywania konkretnego zawodu,
2. Istnienie systemowego rozwiązania, które ułatwia zatrudnianie absolwentów szkół zawodowych.
3. Uelastycznienie rynku pracy.
4. Podjęcie współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi odnośnie definiowania kierunków oraz form kształcenia zawodowego zgodnie bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy.
A zatem resumując praktyczna nauka zawodu u pracodawcy koresponduje  z filarami edukacji zawodowej, determinującymi jakość kształcenia zawodowego:
1. Dobre przygotowanie teoretyczne, dające wiedzę zawodową, która umożliwia zdobywanie Różnych zawodów o szerokim profilu.
2. Dobre przygotowanie praktyczne do sprawnego wykonywania określonych prac, specjalności, czynności, zadań, obsługiwania maszyn etc.
3. Dobre przygotowanie społeczne, znajomość stosunków pracy  w przedsiębiorstwie (instytucji), organizacji stanowisk pracy, znajomość  i respektowanie określonej hierarchii i dyscypliny w miejscu pracy.
4. Duże efekty w kształceniu pozytywnej osobowości młodego człowieka.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.