facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Scalanie gruntów:
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 24.02.2016 r.)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 14.03.2017 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 2z z dnia 09.05.2016 r.)

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.10.2015 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z z dnia 16.05.2017 r.)

Gospodarka wodno-ściekowa:
 - wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)
instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 30.03.2017 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z z dnia 12.05.2017 r.)

Targowiska: 
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 14.03.2017 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

o    Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
o    Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
o    Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
o    Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
o    Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
o    Wsparcie przygotowawcze

Inne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:
o  Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców / Beneficjentów służący do wyboru wykonawców robót budowlanych oraz dostawców towarów lub usług w trybie konkurencyjnym
o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl